Czego szukasz
Szukanie zaawansowane
Dobierz akcesoria do motocykla Wybierz markę SW-Motech lub R&G.W dalszych krokach wskaż markę i model swojego motocykla
SW MOTECH

RG RACING

ZWIŃ/ROZWIŃ LISTĘ    

Pomiń łącza nawigacji.
       
    OFERTA     WYPRZEDAŻ    
        
 
 
0.00 PLN (0)        
REGULAMIN USŁUGI „ODBIERZ W SKLEPIE”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Usługa pod nazwą „Odbierz w sklepie”, zwana dalej Usługą jest świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez POWERBIKE S.A.
2. Usługodawcą jest POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20 w Dąbrowie, 62-070 Dopiewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000398622, posiadająca nr NIP: 7811756729, kapitał zakładowy w wysokości 1.737.500,00zł - wpłacony w całości.
3. Usługa skierowana jest do klientów serwisu internetowego powerlink.powerbike.pl:88, obsługiwanego przez POWERBIKE S.A., zwanych dalej Klientem.
4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady skorzystania z Usługi.

§2
WARUNKI USŁUGI
1. „Odbierz w sklepie” to usługa polegająca na przygotowaniu zamówionego przez Klienta towaru do dostarczenia do sklepu stacjonarnego określonego w §2 punkt 4.
2. Usługodawca zobowiązuje się do przygotowania zamówionego przez Klienta towaru, określonego w §2 punkt 3. do dostarczenia do sklepu stacjonarnego określonego w §2 punkt 4.
3. Usługą objęte są towary w serwisie powerlink.powerbike.pl:88 oznaczone przyciskiem „Odbierz w sklepie”.
4. Sklep stacjonarny, w którym można skorzystać z Usługi „Odbierz w sklepie” to Dobry Sklep Motocyklowy wymieniony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: dobresklepymotocyklowe.pl/sklepy.
5. „Odbierz w sklepie” oznacza, że zamówiony przez Klienta towar, określony w § 2 punkt 3., zostanie dostarczony do Sklepu stacjonarnego wskazanego w § 2 punkt 4.
6. Towar dostarczony do Sklepu stacjonarnego w ramach usługi „Odbierz w sklepie” może, ale nie musi zostać zakupiony przez Klienta.
7. Po złożeniu zamówienia w ramach usługi „Odbierz w sklepie” Klient otrzyma na podany w trakcie procesu składania zamówienia adres e-mail wiadomość e-mail z informacją o dostarczeniu zamówienia do sklepu. Klient może również otrzymać informację telefoniczną na numer telefonu podany w trakcie procesu składania zamówienia.

§3
REKLAMACJE
1. Reklamacje co do przebiegu zamówienia z usługą „Odbierz w sklepie” mogą być zgłaszane w dowolnej formie, na piśmie lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: bok@powerbike.pl
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Klientów na podstawie niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Klientowi w zależności od wybranej przez Klienta formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Materiały reklamowe Usługi mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
WYBIERZ
MARKĘ
X
X